Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zdravé časy s.r.o., prevádzkovateľa internetového portálu pre donášku jedál umiestneného na adrese www.zdravecasy.sk pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.zdravecasy.sk.

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Zdravé časy s.r.o., so sídlom Štúrova 40, 949 01 Nitra, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45700/N (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ”) ako prevádzkovateľa internetového portálu a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový portál umiestnený na internetovej stránke www.zdravecasy.sk.

1.2. Portál www.zdravecasy.sk je internetová stránka, ktorá umožňuje jej návštevníkom objednať on-line jedlá z aktuálnej ponuky prevádzkovateľa.

1.3. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu www.zdravecasy.sk, ktorá uskutoční záväznú online objednávku prostredníctvom portálu www.zdravecasy.sk, (ďalej len „zákazník“). Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar - jedlo odovzdané (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie kúpeného tovaru - jedla.

1.4. Zákazník dokončí objednávku alebo zákaznícku registráciu potvrdením súhlasu s týmito VOP a čím zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, s podmienkami objednávaného tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente dokončenia objednávky.

1.5. Zákazník berie na vedomie, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho a že tieto sú chránené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Preukázané porušenie týchto práv je sankcionovateľné podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. Registrácia zákazníka, objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Registrácia zákazníka

2.1. Registráciou zákazníka na portáli www.zdravecasy.sk, zákazník získava jednoduchšie zadanie objednávky pri opätovnom objednávaní jedál. Registrovaním sa rozumie zadanie osobných údajov na účely uvedené v ustanovení „Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov“ a udelenie súhlasu prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov. Zákazník je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu kúpy jedla. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené zákazníkovi, oprávnenej osobe alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.

Objednávka

2.2. Zákazník si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v aktuálnej ponuke na portáli www.zdravecasy.sk. Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov zákazníka a objednávaného jedla do objednávky na portáli www.zdravecasy.sk a kliknutím na tlačidlo „Objednať“. V prípade objednania jedla do 14:00 hod. bude toto jedlo doručené nasledujúci pracovný deň. Všetky objednávky vytvorené po 14.00 hod budú doručované až druhý pracovný deň po vytvorení objednávky. Zákazník kliknutím na tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti“ zároveň vyjadruje súhlas zákazníka s VOP (všeobecne záväznými podmienkami predávajúceho) a vyjadrením súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených vo formulári na portáli www.zdravecasy.sk.

2.3. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať údaje o objednávke a prípadne ju upraviť.

2.4. Kliknutím na tlačidlo „Objednať“ a zároveň označením tlačidla “Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti” pri objednávaní tovaru, zákazník vyhlasuje a potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že disponuje dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie platby a zaplatenie kúpnej ceny objednaných jedál.

Prijatie objednávky

2.5. Po odoslaní objednávky t.j. potvrdením funkcie označenej „Objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru, bude zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu odoslaná informácia o prijatí objednávky bez zbytočného odkladu.

2.6. Po zaplatení objednávky prípadne pri výbere platby za tovar (jedlo) v hotovosti bude objednávka bez zbytočného odkladu spracovaná a zákazníkovi bude na jeho e-mailovú adresu odoslaná informácia o potvrdení objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaj o kúpnej cene tovaru a náklady doručenia, spôsob platby vrátane potvrdenia o zaplatení, ak bola objednávka zaplatená prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu VÚB eCard, údaje o adrese dodania tovaru, údaje o predávajúcom.

Kúpna zmluva

2.7. Zverejnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na portáli www.zdravecasy.sk je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo „Objednať“ a následným potvrdením objednávky predávajúcim uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho vyhotoviť a dodať jedlo podľa objednávky, záväzok zákazníka dodaný tovar prevziať a napokon aj záväzok zákazníka riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za objednané jedlo po odoslaní objednávky alebo pri prevzatí jedla.

2.8. Kúpna zmluva nie je uzatvorená v prípade, ak sa preukáže, že zákazník pri uzatváraní zmluvy konal v zjavnom a preukázateľnom omyle alebo, že sa snažil využiť zjavnú chybu technického, informačného alebo iného zariadenia, postupu, komunikácie a iných prostriedkov pri uzatváraní zmluvy k tomu, aby poškodil záujmy prevádzkovateľa alebo využil a zneužil chybu v poskytnutých údajoch a informáciách. V prípade pochybnosti je zákazník pred dokončením objednávky vždy povinný sa najprv presvedčiť o pravdivosti uvádzaných a zverejnených informácii. V prípade ak sa preukáže, že zákazník konal so zjavným úmyslom poškodiť záujmy prevádzkovateľa, zaväzuje sa zákazník uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa skutočnej hodnote, za ktorú je v čase porušenia a vzniku škody predávaný tovar prevádzkovateľom.

Akcie

2.9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj jedál alebo iného tovaru na portáli www.zdravecasy.sk spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že zákazník objedná jedlo alebo tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neprijať. O neprijatí objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr však do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Archivácia

2.10. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o zmluvách, objednávkach ako aj osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný zverejniť a sprístupniť len na základe zákona, najmä ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné štátne orgány a orgány verejnej moci, alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená a prijatá spôsobom ustanoveným zákonom.

3. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

3.1. Predávajúci je viazaný zverejnenou ponukou jedál, vrátane cien tovaru, od potvrdenia objednávky zákazníkovi, až po dodanie, resp. uplynutie lehoty na dodanie. Predávajúci sa po potvrdení objednávky zaväzuje jedlo pripraviť, zabaliť a dodať zákazníkovi.

3.2. Zákazník je oprávnený objednávku stornovať v nasledovných prípadoch:

 • objednávky prijaté do 09.00 hod. je možné stornovať najneskôr v deň odoslania objednávky do 09.00 hod. zaslaním e-mailu na adresu info@zdravecasy.sk (v tomto prípade nie je účtovaný storno poplatok);

 • objednávky prijaté po 09.00 hod. je možné stornovať najneskôr nasledujúci pracovný deň do 09.00 hod. zaslaním e-mailu na adresu info@zdravecasy.sk (v tomto prípade nie je účtovaný storno poplatok);

 • viacdňové objednávky po doručení prvého jedla nie je možné stornovať (v takomto prípade prevádzkovateľ účtuje 100 % storno poplatok z dôvodu zvýhodnenej ceny pri viacdňových objednávkach).

3.3. Zákazník je viazaný potvrdenou objednávkou a je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru. Stornovať objednávku po doručení potvrdenia objednávky nie je možné.

3.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

3.5. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky do 30 minút od potvrdenia elektronickej objednávky zákazníkovi. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

3.6. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

4. Dodacie podmienky

Spôsob a Miesto dodania

4.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dodaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, resp. v potvrdení objednávky. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o predpokladanom čase dodania objednaného tovaru. Predávajúci doručuje objednaný tovar prostredníctvom kuriéra. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

4.2. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru zákazníkovi a to najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra pri dodávaní objednaného tovaru, sprístupniť miesto dodania kuriérovi pri dodávaní objednaného tovaru a predložiť doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity.

4.3. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, ktoré bolo zapríčinené prepravou alebo nesprávne uvedenou adresou v objednávke.

Dodacia lehota

4.4. Predpokladanú dodaciu lehotu uvedie predávajúci v potvrdení objednávky (spravidla v čase od 11.00 hod. do 13.30 hod.). Dodacia lehota má orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, vyskladnenia a odovzdania kuriérovi a lehotu doručovania. V prípade dlhšej lehoty bude zákazník informovaný doručením správy na jeho e-mailovú adresu resp. ho prevádzkovateľ bude kontaktovať telefonicky na poskytnuté telefónne číslo.

Prevzatie

4.5. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri prevzatí dodaného tovaru je zákazník povinný skontrolovať dodaný tovar. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak zákazník tovar neprevezme riadne a včas, tovar bude vrátený späť predávajúcemu a predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom zákazník je v tomto prípade povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú kúpnu cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za dodanie a prípadných ďalších poplatkov, ktoré sú uvedené v potvrdení objednávky. Zákazník v prípade neprevzatia tovaru riadne a včas nemá právo na náhradný termín dodania tovaru.

4.6. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v potvrdení objednávky a zákazník odmietne prevziať takýto tovaru, zaniká kúpna zmluva a predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu ak už bola zaplatená. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v potvrdení objednávky alebo nedodá časť objednaného tovaru, môže sa zákazník dohodnúť s predávajúcim na náhradnom plnení, pričom sa predávajúci zaväzuje vrátiť zákazníkovi rozdiel kúpnej ceny dodaného tovaru a kúpnej ceny objednaného tovaru, ak je kúpna cena dodaného tovaru nižšia ako kúpna cena objednaného tovaru, v opačnom prípade sa predávajúci zaväzuje zdržať sa doúčtovania rozdielu kúpnej ceny.

4.7. Povinnosť zákazníka prevziať a uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru zaniká v prípade, že predávajúci nesplnil svoju zmluvnú povinnosť a to dodať tovar na dohodnuté miesto najneskôr do 120 minút po uplynutí dodacej lehoty dohodnutej v potvrdení objednávky.

4.8. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Reklamácie

4.9. Reklamácie je možné uplatniť pri prevzatí tovaru u kuriéra. V prípade reklamácie je zákazník povinný odovzdať jedlo kuriérovi. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo zámeny tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1. Na portáli www.zdravecasy.sk sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny tovarov sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov na strane predávajúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal na portáli www.zdravecasy.sk bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií so zľavou.

5.2. Celková kúpna cena za objednaný tovar, vrátane poplatkov za dodanie a prípadných ďalších poplatkov, sa zobrazuje zákazníkovi v čase dokončenia objednávky a je uvedená v potvrdení objednávky.

5.3. Zákazník berie na vedomie, že kúpna cena neobsahuje náklady na pripojenie do siete Internet a náklady spojené s prevodom peňazí cez internetbanking alebo pri platbe kartou zákazníkom. Zákazník zároveň berie na vedomie, že kúpna cena neobsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených (pre bližšie informácie o možnosti objednania tovarov vo vratných obaloch viď. bod 7 VOP).

5.4. Predávajúci vyúčtuje zákazníkovi kúpnu cenu objednaného tovaru faktúrou vystavenou na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo pokladničným blokom z registračnej pokladne. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o kúpnej cene a platobných podmienkach bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky zákazníka. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, pričom kúpna cena je zaplatená pripísaním sumy vyúčtovanej faktúrou na bankový účet predávajúceho.

5.5. Zákazník zaplatí kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky:

a) v hotovosti, alebo stravnými lístkami pri prevzatí dodaného jedla pri donáške (platba v hotovosti je možná len pri objednávke jedla na jeden deň, t.j. nie pri 2 a viacdňových objednávkach).

b) Platobnou kartou pred dokončením Objednávky na Portáli cez platobnú bránu VUB eCard.

6. Systém vratných sklenených obalov

6.1. Systém vratných obalov môže zákazník využiť výlučne pri objednávke tovaru na 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (kombinácia dní je ľubovoľná, pričom dni pracovného pokoja (sobota, nedeľa a sviatky) sa do počtu dní nezapočítavajú.

6.2. Záloha za jeden kus vratného skleneného obalu je 12,- € s DPH a záloha za tašku, v ktorej sa tieto obaly distribuujú je 6,- € s DPH. Záloha za vratné obaly a tašku bude účtovaná spolu s objednaným tovarom. Pre vylúčenie pochybností je zákazník povinný zaplatiť zálohu za každý jeden ním prevzatý kus vratného skleneného obalu a tašky.

6.3. Predávajúci jeden deň pred posledným dňom, v ktorom má byť zákazníkovi dodaný tovar na základe objednávky skontaktuje zákazníka na ním poskytnutom telefónnom čísle za účelom získania informácií o:

a) predĺžení objednávky na ďalšie dni – v tomto prípade predávajúci pokračuje v dodávaní tovaru zákazníkovi vo vratných sklenených obaloch (predávajúci zálohu za vratné obaly a tašku zatiaľ zákazníkovi nevracia);

b) ukončení objednávky – v tomto prípade predávajúci doručí zákazníkovi tovar v posledný donáškový deň v kompostovateľných EKO obaloch, pričom kuriér od zákazníka prevezme čisté, umyté, nezapáchajúce a nepoškodené vratné sklenené obaly a tašku. Kuriér zároveň vráti zákazníkovi ním poskytnutú zálohu za vratné obaly a tašku v hotovosti, ak zákazník zálohu za tieto obaly zaplatil predávajúcemu v hotovosti. 

6.4. Povinnosti zákazníka pri využití systému vratných obalov:

a) zákazník je povinný predávajúcemu vrátiť čisté, umyté, nezapáchajúce a nepoškodené vratné obaly a tašku. V opačnom prípade kuriér vratné obaly a tašku nepreberie a zákazník stráca nárok na vrátenie ním zaplatenej zálohy za každý jeden kus takéhoto vratného obalu alebo tašky. Pre vylúčenie pochybností zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zálohy za každý jeden kus vratného skleneného obalu alebo tašky len v tom prípade, ak tieto vráti predávajúcemu čisté, umyté, nezapáchajúce a nepoškodené. Ak zákazník vráti predávajúcemu len časť vratných obalov alebo tašiek v stave podľa prvej vety tohto bodu, vzniká mu nárok na vrátenie zálohy len za tieto vrátené vratné obaly alebo tašky. Ak zákazník vratné obaly alebo tašky predávajúcemu nevráti resp. ich vráti špinavé, neumyté, zapáchajúce alebo poškodené, stráca nárok na vrátenie zálohy za každý jeden takýto vratný obal alebo tašku;

b) zákazník je povinný vratné obaly a tašku v stave podľa písm. a) tohto bodu VOP vrátiť kuriérovi pri druhom a každom ďalšom doručení tovaru. Ak zákazník vratné obaly a tašku kuriérovi v stave podľa písm. a) tohto odseku VOP nevráti, kuriér zákazníkovi tovar v tento deň odovzdá až potom, ako zákazník zaplatí zálohu aj za vratné obaly a tašku, v ktorých mu kuriér v ten deň tovar doviezol (pokiaľ nebola zaplatená vopred). Ak zákazník zálohu za tieto obaly odmietne zaplatiť, kuriér zákazníkovi tovar v tento deň neodovzdá, pričom zákazníkovi zaniká nárok na doručenie tovaru ako aj nárok vrátenie kúpnej ceny za tento tovar. Zákazník zároveň stráca nárok na vrátenie ním zaplatenej zálohy za každý jeden kus nevráteného vratného obalu alebo tašky a predávajúci v nasledujúci deň doručí zákazníkovi tovar v kompostovateľných EKO obaloch;

c) dodatočné vrátenie vratných obalov a tašiek je možné len so súhlasom predávajúceho

7. Rozhodné právo a riešenie sporov

7.1. Objednávka, potvrdenie objednávky, VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví.

7.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené objednávkou a VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

8. Evidencia osobných údajov

8.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“).

8.2. Viac informácií o Zásadách spracúvania osobných údajov nájdete v bode 10.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 08.08.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.zdravecasy.sk.

9.2. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník berie na vedomie a zodpovedá za škody spôsobené nepravdivých alebo nepresných informácií.

9.3. Nad činnosťou prevádzkovateľa vykonávajú kontrolu a dohľad štátne orgány Slovenskej republiky, na ktoré je možné sa v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú ich pôsobnosť a právomoci, obracať so svojimi podnetmi (napr. Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra).

10. GDPR

 1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník stránky.

 2. Prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu/webovej stránky www.zdravecasy.sk, Zdravé časy s.r.o. so sídlom Štúrova 40, 949 01 Nitra. IČO: 51 714 931, DIČ: 212 076 2413, IČ DPH: SK212 076 2413. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45700/N

 3. Dotknutá osoba súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim v rozsahu uvedenom nižšie.

 4. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 5. Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, údaje o bankovom spojení.

 6. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie dopytu zaslaného cez kontaktný formulár či iného oprávneného záujmu. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 7. Príjemcovia – prevádzkovateľ internetového obchodu/webovej stránky www.zdravecasy.sk, účtovnícka spoločnosť, spoločnosť Hattas s.r.o. zabezpečujúca technickú prevádzku internetového obchodu/webovej stránky.

 8. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje iným tretím stranám.

 9. Právny základ spracúvania osobných údajov: 
  - Spracúvanie osobných údajov (meno, adresa, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy. 
  - Ak ste vyjadrili súhlas so zasielaním noviniek, ktorý môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo odhlásiť v ktoromkoľvek informačnom letáku alebo emailovou žiadosťou.

 10. Vložený obsah z iných webových stránok – články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 11. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

 12. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 13. V prípade, že si dotknutá osoba želá prijímať od prevádzkovateľa informácie o jeho ďalších tovaroch, akciách a novinkách, môže zakliknúť pri svojej registrácii na portáli www.zdravecasy.sk „Súhlas so zasielaním reklamných noviniek“, čím zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, poštou alebo telefonicky.

 14. V prípade registrácie na internetovom obchode/webovej stránke, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa.

  Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 08.08.2018