Pravidlá súťaže "FB súťaž"

Kompletné pravidlá súťaže "FB súťaž" uverejnenej vo facebookovej skupine Zdravé časy - moderné stravovanie.

Pravidlá súťaže „FB súťaž“

1. Usporiadateľ a objednávateľ súťaže

1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „FB súťaž“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť upravené len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

1.2 Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Zdravé čas s r. o. so sídlom Štúrova 40, Nitra 94901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45700/N (ďalej len „Usporiadateľ“).

1.3 Usporiadateľ Súťaže je prevádzkovateľom facebookovej skupiny „Zdravé časy - moderné stravovanie“ https://www.facebook.com/groups/2387733784840095 („Facebooková skupina“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, vyhodnocovaná ani spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook („Facebook“) a nijak s nimi nesúvisí. Prevádzkovateľovi Facebook nevznikajú v spojení so Súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom Súťaže.

2. Miesto a doba konania súťaže

2.1 Súťaž prebieha v obciach, v ktorých Usporiadateľ uskutočňuje svoj rozvoz stravovania, konkrétne v: Nitra, Branč, Cabaj – Čápor, Čakajovce, Golianovo, Čechynce, Dolné Obdokovce, Ivanka pri Nitre, Jarok, Janíkovce, Kolíňany, Lehota, Malý Lapáš, Mojmírovce, Nový Cabaj, Pata, Nitrianske Hrnčiarovce, Pohranice, Párovské Háje, Rastislavice, Svätoplukovo, Šoporňa, Štitáre, Veľké Zálužie, Veľký Lapáš, Zbehy („Rozvozové obce“) v dobe od 27.2.2023 - 12.3.2023 („Doba konania Súťaže“ a „Miesto konania Súťaže“) a je možné sa jej zúčastniť vo Facebookovej skupine.

3. Súťažiaci

3.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s kontaktnou adresou v Rozvozovej obci, ktorá má zriadený aktívny osobný profil na Facebooku a spĺňa ďalšie podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“).

3.2 Súťažiaci musí byť používateľom Facebooku a mať po celú Dobu konania Súťaže aktívny svoj osobný profil na Facebooku, zároveň tento Súťažiaci musí spĺňať všetky pravidlá použitia Facebooku. V prípade zániku facebookového profilu Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu alebo ukončenia jeho aktivity (vrátane jeho blokácie) môže byť Súťažiaci Usporiadateľom vylúčený zo Súťaže.

3.3 Každý Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže ktorýkoľvek deň v Dobe konania Súťaže, behom celej Doby konania Súťaže. 

3.4 Účasť v Súťaži prostredníctvom facebookového profilu inej osoby je vylúčená.

3.5 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke v zmysle zákona č. 44/1964 Zb., občianskeho zákonu v znení jeho neskorších predpisov. V prípade, že sa Výhercom stane takto vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Organizátor podľa svojho uváženia môže Výhru postupom podľa článku 4.4 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použije k iným, napr. k marketingovým či dobročinným účelom.

3.6 Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí so spracovaním osobných údajov (názvu facebookového profilu) pre zapojenie do Súťaže a jej vyhodnotenia. Berie tiež na vedomie, že pre odoslanie výhry potrebuje Usporiadateľ tiež jeho osobné údaje (meno, priezvisko a korešpondenčnú adresu a telefón pre kontaktovanie kuriérom) a spracováva ich na základe oprávneného záujmu.

3.7 Výhercami sa môžu stať len tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich nesplňujúci podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

3.8 Usporiadateľ má právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Súťažiaceho v prípade, že by tento Súťažiaci porušoval Pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať Výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa, či ktorýchkoľvek iných osôb alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.

3.9 Nesplnením stanovených podmienok alebo jednaním v rozpore s Pravidlami stráca Súťažiaci svoju účasť v Súťaži a prípadnú Výhru. Sporné otázky posudzuje Usporiadateľ.

4. Priebeh súťaže

4.1 Záujemca, ktorý spĺňa stanovené podmienky, sa zúčastní Súťaže tak, že v Dobe konania Súťaže je sledujúcim Facebookovej skupiny, nájde na nej príspevok zverejnený dňa 27.2.2023 označený slovami „FB súťaž“ („Súťažný príspevok“) a pozve do skupiny priateľa, ktorý sa následne pridá a zároveň pridá komentár pod súťažný príspevok v téme „čo mám rád na Zdravých časoch“ („Súťažný komentár“). . Tento komentár musí byť napísaný v slovenskom jazyku a nesmie byť upravovaný. Zároveň nesmie obsahovať vulgarizmy, odporovať zákonom ani dobrým mravom, inak ho Usporiadateľ zmaže a Súťažiaceho zo Súťaže vyradí.

4.2 Po uplynutí Doby konania Súťaže, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní, Usporiadateľ vylosuje zo všetkých Súťažných komentárov celkom šesť komentárov (6) na sociálnej sieti Facebook, a to v súlade s článkom 4.1 týchto Pravidiel, ktorých autori – Súťažiaci splnia podmienky uvedené v týchto Pravidlách, a ktorý získajú Výhru popísanú v článku 5.1 („Výherca“ alebo spoločne „Výherci“). Vyhlásenie prebehne prostredníctvom Facebookovej stránky podľa článku 6.1.

4.3 V prípade, že sa Súťaže zúčastní menej než šesť (6) Súťažiacich je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa, či a ako rozdelí Výhry alebo či Súťaž alebo jej časť zruší.

4.4 V prípade, že sa ukáže, že výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru podľa týchto Pravidiel, alebo ak Výherca Výhru odmietne, je výlučne na rozhodnutí Usporiadateľa, či vylosuje ako Výhercu iného Súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, alebo či Výhru použije k iným účelom.

4.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Pravidlá Súťaže či Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi či Objednávateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude urobená formou písomných číslovaných dodatkov účinných okamihom zverejnenia na Facebookovej skupine. Zmeny bude Usporiadateľ robiť len z mimoriadnych dôvodov, hlavne v reakcii na okolnosti mimo primeranú kontrolu Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že sa Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

5. Výhry v súťaži

5.1 Výhrou v Súťaži je jedna z variant popísaných v odrážke:

• 1. miesto: 3x OSOBNÁ FITNESS VÁHA BLUETOOTH SENCOR SBS 8000BK v hodnote 41,99€,

• 2. miesto: 3x Voucher na stránku www.zdravecasy.sk s hodnotou zľavy 20%, ktorý je možné použiť 1x a má platnosť 3 mesiace po skončení súťaže,

Výhier v Súťaži je celkom šesť (6) pre Facebook, ktorými Usporiadateľ odmení spolu šesť (6) Výhercov, ktorými Usporiadateľ odmení spolu šesť (6) Výhercov („Výhra“ alebo spoločne „Výhry“).

5.2 Na Výhru majú šancu Súťažiaci podľa článku 3 týchto Pravidiel. Po skončení Doby konania Súťaže, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní, Usporiadateľ vyberie celkom troch (3) Súťažiacich na Facebooku a troch (3) súťažiacich na Instagrame – autorov Súťažných komentárov, ktorých odmení Výhrou popísanou v článku 5.1.

5.3 Každý Súťažiaci môže získať len jednu (1) Výhru na Facebooku a len jednu výhru na Instagrame.

5.4 Súťažiaci berie na vedomie, že na Výhru nemá právny nárok, nemôže ju teda vymáhať ani preniesť na iného Súťažiaceho alebo na tretiu osobu.

5.5 Usporiadateľ má právo nahradiť Výhru obdobnou výhrou. Výhru nemožno alternatívne vyplatiť v peniazoch ani v inom plnení.

6. Odovzdanie výher výhercom

6.1 Výherca bude o získaní Výhry informovaný v deň skončenia Súťaže, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po uplynutí Doby konania Súťaže, a to v odpovedi od Usporiadateľa na jeho Súťažný komentár. Usporiadateľ tiež vyzve Výhercu, aby ho kontaktoval súkromnou správou pre potrebu odoslania Výhry. („Výzva“). Ostatní Súťažiaci, ktorí nevyhrajú, nebudú nijak vyrozumení.

6.2 Výherca na základe Výzvy Usporiadateľa mu napíše svoje osobné údaje potrebné pre odoslanie Výhry (meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a telefónne číslo pre kontaktovanie kuriérom), a to najneskôr do siedmich (7) dní od doručenia Výzvy. Výherca berie na vedomie, že tieto osobné údaje sú spracovávané len po dobu nevyhnutnú pre doručenie Výhry, a to na základe oprávneného záujmu.

6.3 Výherca, ktorý neposkytne potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety alebo ju vopred odmietne, nemôže ďalej Výhru požadovať. V takomto prípade bude Usporiadateľ postupovať rovnako ako v prípade popísanom v článku 4.4 týchto Pravidiel.

6.4 Výhra v Súťaži bude Výhercovi doručená kuriérom Usporiadateľa na adresu, ktorú napíše podľa článku 6.2, a to najneskôr do jedného (1) mesiaca od napísania osobných údajov potrebných pre odoslanie Výhry Výhercom Usporiadateľovi.

6.5 Výhra v Súťaži bude Výhercovi doručovaná na kontaktnú adresu maximálne jedenkrát (1x).

6.6 Ak si Výherca Výhru neprevezme, bude Usporiadateľ postupovať rovnako ako v prípade popísanom v článku 4.4 týchto Pravidiel.

6.7 Výhry nemožno reklamovať.

7. Spoločné ustanovenia

7.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke Usporiadeteľa v časti Blog, v článku Pravidlá súťaže https://www.zdravecasy.sk/pravidla-sutaze-fb-sutaz („Webová stránka pravidiel“).

7.2 Usporiadateľa je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese info@zdravecasy.sk.

7.3 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súťažiaci predovšetkým prehlasuje, že svojimi výstupmi v Súťaži (Súťažným komentárom) nebude, akokoľvek porušovať právne predpisy, práva tretích osôb alebo všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky. Výstupy Súťažiaceho nebudú vulgárne či rasistické a nebudú obsahovať sexuálny, náboženský alebo politický podtext.

7.4 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodné skutočnosti na Súťažiacom. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo Výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené.

7.5 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami, ani za dostupnosť alebo funkčnosť siete Facebook.

7.6 V prípade, že dôjde v rámci účasti v Súťaži, predovšetkým zverejnenia Súťažného komentára, k vytvoreniu autorského diela Súťažiacim v zmysle zákona č. 185/2015 Zb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Súťažiaci od momentu zverejnenia Súťažnej správy Usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva takéto autorské dielo použiť (licencia). Licencia sa poskytuje bezodplatne, ako výhradná, územne a množstvom neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho a ku všetkým známym spôsobom použitia v zmysle Autorského zákona. Súťažiaci súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (podlicencie) celkom alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnení licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci sa súčasne účasťou v Súťaži zaväzuje a prehlasuje, že disponuje i nevyhnutným súhlasom tretích osôb s použitím autorského diela v rozsahu licencie a že je oprávnený zachytiť na autorskom diele, ktoré je fotografiou alebo videom, tretie osoby a od týchto osôb získal výslovný a doložiteľný súhlas s takýmto zachytením. V prípade šírenia raz zverejneného autorského diela na internete mimo vôľu Usporiadateľa alebo Objednávateľa berie Súťažiaci na vedomie, že za takéto šírenie Usporiadateľ ani Objednávateľ nezodpovedajú.

7.7 Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Súťažiaceho, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tejto Súťaži je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Súťažiaci nájde mimo iného aj údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, kedy tento proces môže byť zahájený len na základe návrhu Súťažiaceho a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Usporiadateľom. Formulár návrhu na zahájenie procesu o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

7.8 Súťažiaci, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má ďalej právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zák. č. 420/2004 Zb. o mediácii v znení jeho neskorších predpisov, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie Súťažiaceho obrátiť sa so svojim nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

V Nitre dňa 27.2.2023

------------------------

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiacich za účelom účasti v súťaži a jej vyhodnotenia Zapojením do Súťaže súhlasí Súťažiaci so spracovaním osobných údajov Usporiadateľom, ktoré sú potrebné pre účasť v Súťaži, evidencii Súťažiacich, vyhodnotenia Súťaže, komunikácii s Výhercom a odovzdaniu Výhry, tj. predovšetkým názvu facebookového profilu alebo instagramového profilu, prípadne ďalšie údaje, ktoré súťažiaci napíše Usporiadateľovi. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a tieto údaje bude spracovávať na dobu nevyhnutne nutnú pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu. Toto spracovanie je odôvodnené článkom 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie. Bez tohto súhlasu sa Súťaže nemožno zúčastniť. Súťažiaci môže vziať súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely kedykoľvek späť na adrese spracovateľa lukas@zdravecasy.sk. V prípade jeho vzatia späť však nebude možné vyhodnotiť jeho účasť v Súťaži alebo ho informovať o Výhre. V prípade, že sa Súťažiaci stane Výhercom, budú jeho osobné údaje (meno, priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo – len pro kontaktovanie kuriérom), spracúvané na základe oprávneného záujmu po Dobu konania Súťaže, a ďalej po dobu nevyhnutne nutnú pre doručenie Výhry za účelom evidencie odovzdania Výhry. Spracovanie osobných údajov je prevádzané Usporiadateľom Zdravé čas s r. o. so sídlom Štúrova 40, Nitra 94901, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 45700/N.

Súťažiaci má v súlade s Nariadením tieto práva:

1. vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť,

2. vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu,

3. požadovať po Usporiadateľovi informáciu, aké osobné údaje spracováva,

4. vyžiadať si u Usporiadateľa prístup k spracovávaným osobným údajom a požadovať ich kópiu,

5. na prenositeľnosť osobných údajov, ak je to technicky prevediteľné,

6. nechať spracovávané osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie ich spracovania,

7. požadovať po Usporiadateľovi výmaz osobných údajov, ak sa nejedná o osobní údaje, ktoré je povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,

8. na účinnú súdnu ochranu, ak má Súťažiaci za to, že práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

9. v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Usporiadateľa alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Pre akékoľvek otázky ohľadom spracovania osobných údajov v Súťaži môžu Súťažiaci kedykoľvek kontaktovať Usporiadateľa na info@zdravecasy.sk.

V Nitre dňa 27.2.2023